ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีกฎระเบียบ

10/29/2014

สาขาการลงทุนที่ไทยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในฮังการีและกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติของฮังการี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้รายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสาขาการลงทุนที่ไทยมีศักยภาพ ที่จะเข้าไปลงทุนในฮังการีและกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติของฮังการีที่อาจเป็นอุปสรรคในการลงทุนของไทย ดังนี้

1. สาขาการลงทุนที่ไทยมีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในสหภาพยุโรป

  • ด้านเกษตรกรรม
    ฮังการีเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ ที่ไทยสามารถใช้ประโยชน์ตอบสนองนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกได้ โดยภาคการเกษตรของฮังการียังมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีก มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาไม่สูง โดยผลผลิตสำคัญคือ ข้าวสาลี ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน มันฝรั่ง แอปเปิ้ล พลัม พริกหยวก หัวบีท สุกร โค และสัตว์ปีกยกเว้นสัตว์น้ำซึ่งยังต้องพัฒนาอีกมาก ซึ่งนักลงทุนของไทยอาจเข้ามาลงทุนในภาคการเกษตรหรือการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปได้

  • ด้านปศุสัตว์
    ฮังการีมีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงสุกรพันธุ์ Mangalica ซึ่งเป็นสุกรคุณภาพดี รสชาติดี โดยมีหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงสุกรชนิดนี้ยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า จึงทำให้มีปริมาณสินค้าน้อยกว่าความต้องการของผู้บริโภค

  • ด้านการท่องเที่ยว
    ฮังการีมีศักยภาพและชื่อเสียงในด้านน้ำแร่และน้ำพุร้อน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพและรักษาโรคจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางที่มีศักยภาพใช้จ่ายสูง และโดยที่โรงแรมในโรงอาบน้ำแร่และภาคการบริการอื่นๆ ยังไม่มีคุณภาพสูงมาก อาจเป็นโอกาสของนักลงทุนในธุรกิจบริการ อาทิ ธุรกิจด้านโรงแรม สปาเพื่อสุขภาพ


2. กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่อาจเป็นอุปสรรคในการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป

กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อและถือครองที่ดินโดยคนต่างชาติอาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างชาติ โดยกฎหมายที่ดินของฮังการี (1994/LV Act on soil and land) ระบุว่า บุคคลหรือบริษัทต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองที่ดินเพื่อทำการเกษตรกรรมในฮังการีได้ ซึ่งการห้ามดังกล่าวขัดต่อกฎระเบียบของ EU ที่ระบุให้ฮังการีต้องปรับกฎหมายภายใน ภายในระยะเวลา ๗ ปีหลังการเข้าเป็นสมาชิก EU แต่ฮังการีได้ยื่น Hungarian land moratorium เมื่อปี ค.ศ. 2011 เพื่อขอขยายระยะเวลาในการบังคับใช้กฏหมายออกไปอีก 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด

ในปี ค.ศ. 2014 ทั้งนี้ หากไม่มีการขอขยายอีก-ปัจจุบัน มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่เอื้อประโยชน์เฉพาะบริษัทท้องถิ่น และฮังการีมีดัชนีด้านความโปร่งใสและการคุ้มครองผู้ลงทุนในอัตราที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของประเทศในยุโรปและเอเชียกลาง

อย่างไรก็ดี ฮังการีตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของยุโรป สะดวกที่จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของยุโรป ถึงแม้ว่าฮังการีจะไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่ก็อยู่ใกล้เมืองท่าสำคัญ อาทิ Rijeka ในโครเอเชีย หรือ Koper ในสโลวีเนีย รวมถึงมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี มีแรงงานที่มีทักษะ/การศึกษาสูงและค่าแรงต่ำ โดยในปัจจุบัน บริษัทต่างชาติหลายแห่งได้เข้ามาลงทุนในฮังการี เพื่อใช้ฮังการีเป็นฐานในการกระจายสินค้า อาทิ บริษัท Hua Wei ของจีน ซึ่งหากนักลงทุนไทยมาลงทุนในฮังการี จะสามารถใช้ฮังการีเป็นฐานในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาค

ปัจจุบัน มีนักลงทุนไทยมาลงทุนในฮังการีเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท Thai President Foods (Hungary) KFT นอกจากนี้ ฮังการีใช้ภาษาท้องถิ่นในการติอต่อสื่อสารโดยรวม ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดของนักลงทุนต่างชาติ


แหล่งข้อมูล:
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.thaibiz.net/th/news/16332/272/