ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีโครเอเชีย

เกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT Analysis

จุดแข็ง

โครเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของ EU และสามารถเป็นช่องทางเข้าสู่ตลาดในแหลมบอลข่าน


จุดอ่อน

โครเอเชียไม่คุ้นเคยกับการทำการค้าการลงทุนกับประเทศจากเอเชียหรือยังไม่ให้ความสนใจมากนัก นักลงทุนรายใหญ่ในโครเอเชียมาจากยุโรปเป็นหลัก


โอกาส

โครเอเชียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน โดยเฉพาะ กิจการที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต กิจการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานบริการด้านท่องเที่ยว งานบริหารและให้คำปรึกษา งานวิศวกรรมอุตสาหการ และกิจการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เช่น ศูนย์บริการลูกค้า ศูนย์ outsource และศูนย์โลจิสติกส์


ปัญหา

เศรษฐกิจโครเอเชียอยู่ในช่วงชะลอตัวทำให้อาจมีข้อจำกัดในการหาหุ้นส่วนการลงทุนที่เหมาะสม