ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีโครเอเชีย

รู้จักโครเอเชีย

การลงทุนจากต่างประเทศ

นักลงทุนต่างประเทศ 5 อันดับแรกในโครเอเชียเป็นประเทศใน EU ได้แก่ ออสเตรีย (ร้อยละ 25) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 15) เยอรมนี (ร้อยละ 11) ฮังการี (ร้อยละ 9) และลักเซมเบิร์ก (ร้อยละ 6)

กิจการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ การลงทุนทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำนาญ (ร้อยละ 33) การขายส่ง (ร้อยละ 10) อสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 7) ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (ร้อยละ 6) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 6)