ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีเกร็ดการทำธุรกิจ

โครงสร้าง/ แนวโน้มทางการค้า

ฮังการีเป็นประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจของตัวเอง และส่งเสริมบริษัทขนาดเล็กให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมากขึ้น เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในระยะยาวแก่เศรษฐกิจฮังการี โดยรัฐบาลปัจจุบันเน้นการคิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์โดยฮังการี หรือ Made by Hungary, Created by Hungary, Designed by Hungary และ Invented by Hungary

ฮังการีเห็นว่า การค้าจะนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม และการสร้างงาน ดังนั้น จึงมองว่า การเปิดตลาดดีกว่าการปกป้องตลาด และเชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจของฮังการีในอนาคตมีทิศทางที่สดใส เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกและส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งผลจากการไหลเข้าของกองทุนจากสหภาพยุโรปและอุปสงค์ในประเทศทีเพิ่มขึ้น

รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเสรษฐกิจฮังการี และเชื่อว่า นวัตกรรมมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างมาก โดยเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างรากฐานให้เศรษฐกิจ

ฮังการีมีแนวคิดที่จะทำให้กรุงบูดาเปสต์เป็นศูนย์กลางของบริษัทเกิดใหม่ (Start-Up) และเป็นแหล่งเงินทุนแบบ Venture Capital แก่บริษัทเกิดใหม่ โดยมี vision ที่จะเป็นศูนย์กลางของ CEE Zone ในเรื่องดังกล่าวภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งรัฐบาลฮังการีได้จัดทำ Budapest Runway 2.0.2.0. A Start-Up Credo เพื่อสร้างและสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และนำฮังการีสู่ตลาดโลก รวมทั้งปรับแนวคิดและกลวิธีในการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ โดยเน้นการสร้างตลาดสินค้าใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ กลวิธีการผลิตและการขนส่งแบบใหม่เพื่อให้ทันต่อโลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อไม่ให้ฮังการีสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน โดยที่ธุรกิจ Start-Up ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนตั้งต้นสูงนักและอาศัยแรงผลักดันจากภายนอกเป็นตัวขับเคลื่อน จึงเชื่อว่าฮังการีน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก โดยรัฐบาลฮังการีกำลังแสวงหาหนทางที่จะช่วยลดภาษีที่เป็นภาระต่อธุรกิจ Start-Up โดยเน้นให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ต้องเสียเวลากับขั้นตอนราชการในการจัดตั้งธุรกิจ แต่ให้มุ่งพัฒนาความคิดและผลิตภัณฑ์

Comparative advantage ของฮังการี คือศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และทักษะด้าน IT เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ฮังการีมีความพยายามที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเชิงเศรษฐกิจ เชิงอุตสาหกรรม เชิงศิลปะประยุกต์ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ lifestyle ในภูมิภาคยุโรปกลาง โดยพยายามส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ในด้านการบริหารจัดการและการตลาด และส่งเสริมให้นักออกแบบยกระดับธุรกิจจากการออกแบบระดับท้องถิ่นสู่ระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแฟชั่นระดับโลกได้

สำหรับด้านการออกแบบและ lifestyle ทีมนักออกแบบชาวฮังการีได้ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องเป่าจมูกสำหรับเด็กทารก เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆ โดยได้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ EU แล้วในชื่อ Nosiboo

ในด้านเทคโนโลยี ฮังการีได้ออกแบบรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหมวกกันน็อกที่มีระบบไฟในตัวของบริษัท DORA รวมถึงอีกหลายอย่างที่ชาวฮังการีร่วมคิดค้น แต่ไม่เป็นที่ทราบนัก คือ Ustream (internet provider) Software IGO สำหรับ navigator โดยบริษัท NNG ของฮังการี รวมถึง Application Logmeln สำหรับโทรศัพท์ cloud-based software presentation ที่ชื่อ Prezi ที่จะมาแทนที่ Power Point ได้ในอนาคต

ปัจจุบัน ฮังการีมีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศของฮังการีใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ ประวัติศาสตร์ มรดกด้านวัฒนธรรม แฟชั่น และการสร้างชีวิตแบบมหานคร โดยฮังการีได้สนับสนุนด้านการเงินจากธุรกิจเงินร่วมทุน (venture capital) และ EU Fund