ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีเกร็ดการทำธุรกิจ

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง

ปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนในฮังการีคือปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ และปัญหากฎระเบียบที่เข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการขำวีซ่าทำงาน/ ถิ่นพำนัก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฝ่ายฮังการีได้แจ้งว่า ระเบียบการขอวีซ่าของฮังการีเป็นไปตามระเบียบของเชงเก้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยมักจะผ่อนปรนให้ฝ่ายไทยอยู่แล้ว และปัจจุบันภาษาอังกฤษกำลังกลายเป็นภาษาที่สองของชาวฮังการี จึงคาดว่าปัญหาด้านภาษาน่าจะลดลง

รัฐบาลฮังการีตระหนักดีว่า ปัจจุบันในสายตาของนักลงทุน บรรยากาศด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของฮังการี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราภาษีที่สูง และขั้นตอนต่างๆ ของภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของฮังการี แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่