ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีเกร็ดการทำธุรกิจ

SWOT Analysis

จุดแข็ง

  • ฮังการีตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่อยู่ศูนย์กลางของยุโรป สามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าได้ในราคาที่ถูก
  • มีระบบขนส่งและการคมนาคมที่ทันสมัย
  • มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเลิศ พร้อมสำหรับการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม สำนักงาน และศูนย์วิทยาศาสตร์ต่างๆ
  • มีการให้สิทธิประโยชน์จากรัฐบาล (การให้การอุดหนุนด้านการเงิน การยกเว้นภาษี)
  • มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อนักลงทุนต่างชาติ
  • มีระบบภาษีที่สามารถแข่งขันได้
  • มีแรงงานคุณภาพและมีการศึกษาในระดับสูงจำนวนมาก โดยเฉพาะในสาขาเภสัชกรรม เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และแรงงานภาคบริการต่างๆ โดยแรงงาน 2 ใน 3 สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวะ
  • อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของฮังการีต่ำกว่าอัตราค่าจ้างเฉลี่ยในประเทศ EU อื่นๆ กว่าร้อยละ 60 ในขณะที่จำนวนชั่วโมงในการทำงานมากกว่า

จุดอ่อน

  • ภาษา คนฮังการีในระดับแรงงานยังสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มากนัก